වැඩබලන නීතීපති පාරින්ද රණසිංහ?

වැඩබලන නීතීපතිවරයා වශයන් ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් පාරින්ද රණසිංහ මහතා පත් කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

නීතීපතිවරයා වශයන් කටයුතු කළ සංජය රාජරත්නම් මහතා විශ්‍රාම යෑමෙන් පුරප්පාඩු වු නීතීපතිධුරය සඳහා මෙලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් පාරින්ද රණසිංහ මහතා පත් කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

සංජය රාජරත්නම් මහතාට තවදුරටත් නීතීපතිධුරයේ කටයුතු කිරීම සඳහා සේවා දිගුවක් දෙන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කළ ඉල්ලම් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවෙන් දෙවරක්ම ප්‍රතික්‍ෂෙප කිරීම හේතූවෙන් සංජය රාජරත්නම් මහතාට විශ්‍රාම යෑමට සිදුවිය.

ඉන් පුරප්පාඩු වු නීතීපතිධුරය සඳහා මෙලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් පාරින්ද රණසිංහ මහතා පත් කර ඇතැයි වාර්තා වන අතර පාරින්ද රණසිංහ මහතා එම ධුරයේ ස්ථිර කිරීම සඳහා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ඇති බවටත් වාර්තාවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *