වරාය නගර පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව කථානායකවරයා වෙත

කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව ඊයේ කථානායකවරයා වෙත ලැබී ඇත.

ඒ අනුව, එය මැයි 18 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව කථානායකවරයා පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.