ලංවිම සේවා දෙකක් අත්හිටුවයි.

තොග සහ සිල්ලර සේවා සම්බන්ධතා තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) නිවේදනය කර ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විදුලිබල මණ්ඩලය කියා සිටියේ ආයතනයේ පවතින ද්‍රව්‍ය හිඟය හේතුවෙන් මෙම තාවකාලික අත්හිටුවීම සිදු කර ඇති බවයි.

පවතින මූල්‍ය අර්බුදය අවසන් වූ පසු සේවා සම්බන්ධතා යළි ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා බව විදුලිබල මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *