ලංකා පසට අලුත් පොහොරක් නිර්දේශ කරයි

ආනයනික ත්‍රිත්ව සුපිරි පොහොර (TSP- Triple Super Phosphate)  වෙනුවට ආදේශකයක් ලෙස සිංගල් සුපර් පොස්පේට් (SSP- Single Super Phosphate)  පොහොර මෙරට පසට ඉතාමත් යෝග්‍ය බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව නිර්දේශ කර තිබේ.

එප්පාවල රොක් පොස්පේට් යොදා ගනිමින් නිෂ්පාදනය කරන සිංගල් සුපර් පොස්පේට් පොහොර වී වගාව ඇතුළු අනෙකුත් බෝග වගාවන් සඳහා යොදා ගැනීමට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම යටතේ පත් කර ඇති මෙහෙයුම් කමිටුව කෘෂිකර්ම හා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ දී කළ සාකච්ඡාවකදී මෙම කරුණු අනාවරණය කෙරිණි.

ත්‍රිත්ව සුපිරි පොහොර මෙරටට ආනයනය කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව ඩොලර් මිලියන 30ක මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවේ. එමනිසා ඒ වෙනුවට ආදේශකයක් ලෙස  සිංගල් සුපර් පොස්පේට් පොහොර භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව සිදු කළ පර්යේෂණ මගින් මෙරට පසට එම පොහොර ඉතාමත්  යෝග්‍ය බව අනාවරණය වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *