රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියා නියුක්ත කිරීමේ සම්පූර්ණ විස්තරය හා අයදුම්පත් ආකෘතිය

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියා නියුක්ත කිරීමේ වැඩසටහනට අදාළ අයදුම්පතේ ආකෘතියක් අද දින ලංකාදීප, දිණමිණ, වීරකේසරී, ඩේලි නිව්ස්, ඩේලි මිරර් හා මව්බිම යන පුවත්පත් 6ක පළ කර ඇත. එම ආකෘතිය හා සම්පූර්ණ විස්තරය පහතින් දැක්වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *