රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය සේවා කමිටු සඳහා නව සාමාජිකයින්

රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ (PSC) අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය සේවා කමිටු සඳහා නව සභාපතිවරුන් සහ සාමාජිකයින් පත් කරන ලදී.

2023 ඔක්‌තෝබර් 31 වැනිදා නිකුත් කළ ගැසට්‌ නිවේදනයට අනුව ඔක්තෝබර් 2 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වසර දෙකක කාලයක්‌ සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 56(1) සහ 56 (2) වගන්ති ප්‍රකාරව සාමාජිකයන් පත් කර ඇත.

ඊට අමතරව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ මෙහෙයවීම මත මෙම පත්වීම් සිදු කර ඇත.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය සේවා කමිටුවට පහත නම් සඳහන් සභාපතිවරයා සහ තවත් සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු පත් කර ඇත.

ටී.එම්.එල්.සී. සේනාරත්න සභාපතිවරයා වන අතර වෛද්‍ය ආනන්ද හපුගොඩ සහ නිමල් සරණතිස්ස එහි සාමාජිකයින් වේ.

මේ අතර තේරීම් කාරක සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටුවට පහත නම් සඳහන් සභාපතිවරයා සහ තවත් සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු පත් කර තිබේ.

J.A රංජිත් සභාපතිවරයා වන අතර A.K.W.W.M.N.K. වීරසේකර සහ ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර යන මහත්වරු එහි සාමාජිකයෝ වෙති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *