යාපනය ගුවන් තොටුපළේ සිකුරාදා සිට යළි මෙහෙයුම්…

2022 ජූලි 01 දින සිට යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.

ප්‍රතිසංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව ඉන්දියාවේ සහය ඇතිව පලාලි ගුවන් තොටුපළ යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ලෙස 2019 නොවැම්බර් 11 දින නැවත විවෘත කරන ලදී.

මූලික ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂණ අවශ්‍යතා සහතික කරමින් යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් 2019 නොවැම්බර් මාසයේදී ආරම්භ කළද, COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් එහි මෙහෙයුම් කටයුතු 2020 මාර්තු මාසයේ සිට අත්හිටුවා ඇත.

රජය පැවසුවේ ජාත්‍යන්තරව සහ දේශීයව පදනම් වූ ගුවන් සමාගම් යාපනය ගුවන්තොටුපළේ සිට දකුණු ඉන්දීය ගමනාන්ත දක්වා කුලියට ගත් ගුවන් සංචාර මෙන්ම කාල රාමුගත ගුවන් ගමන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව යාපනය ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ ජාත්‍යන්තර මෙහෙයුම් කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීම සඳහා වරාය, නාවික සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *