මේ වන විට හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ

දිස්ත්‍රික්ක 9 කට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස 30ක් මෙලෙස හුදකලා කර ඇති බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය – වැල්ලවාය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

වැල්ලවාය නගර බල ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය,
වෙහෙරයාය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය,
කොට්ටම්ගම්බොක්ක ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය,

බුත්තල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

රහතන්ගම ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය – උහන පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

කුමාරිගම ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය – නාඋල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

අලුගොල්ල ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය,

උකුවෙල පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ,

පල්ලෙකුඹුර ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – රත්ගම පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

ඉඹුලගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය,
කටුදම්පේ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – හිගුරක්ගොඩ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

සිරිකෙත ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ය – කොටදෙනියාව පොලිස් වසමේ

පොල්හේන ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය,
හීරළුගෙදර ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය,
කළුඅග්ගල ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

මිනුවන්ගොඩ පොලිස් වසමේ

අස්වැන්නවත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – මීගහතැන්න පොලිස් වසමේ

මිරිස්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය,
පැලවත්ත උතුර ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය,
පැලවත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

කළුතර දකුණ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ

අධිකාරීගොඩ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය – ත්‍රිකුණාමලය පොලිස් වසමේ

පූම්පුහාර් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය,

උප්පුවේලී පොලිස් බල ප්‍රදේශය,

සුමේදගම්පුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ත්‍රිකුණාමලය පොලිස් බල ප්‍රදේශය 

මඩ්කෝ ග්‍රාම නිලධාරී වසම,
කෝවිලඩි ග්‍රාම නිලධාරී වසම,
ලින්ගානගර් ග්‍රාම නිලධාරී වසම

චයිනා බේ පොලිස් බල ප්‍රදේශය

කවට්ටිකුඩා ග්‍රාම නිලධාරී වසම,
චයිනා බේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – කුඹුක්ගැටේ පොලිස් වසමේ

නිරාවිය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය (441),

තිත්තවැල්ගම කුඹුක්ගැටේ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය

කුලියාපිටිය පොලිස් වසම

වැල්ලව පොලිස් වසමේ

නිකදළුපොත ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාසය (1185)

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය

Leave a Reply

Your email address will not be published.