මුහුණු ආවරණ සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කෙරේ

ඉවත දැමිය හැකි මුහුණු ආවරණයක් සඳහා වන උපරිම සිල්ලර මිල නියම කර ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව ඉවත දැමිය හැකි ශල්‍ය මුහුණු ආවරණ එකක මිල රුපියල් 50 ක් ලෙසත්, N95 වර්ගයේ මුහුණු ආවරණයක් රුපියල් 325 කටත් අලෙවි කරන ලෙස නියම කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *