මීරිගම දුම්රිය අනතුරක්

මීට සුලු මොහොතකට පෙර මීරිගම දුම් රිය ඉස්තනයට අසන්නයේ දුම් රියක් හා කන්ටෙනර් රථයක් එකට එක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදුවී ඇති බවට වාර්ථා වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *