මැතිවරණ වියදම් රෙගුලාසි පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව සිදුකරන ලෙස කථානායක තීරණය නිවේදනය කරයි.

මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල බවත් එය පාර්ලිමේන්තුවේ සරල බහුතරයකින් සම්මත කළ හැකි බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කළ බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද ප්‍රකාශ කළේය.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව හෙට රැස්වීමට නියමිත අතර එම කමිටුව තීරණය කළහොත් මැතිවරණ වියදම් නියාමන පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදය ජනවාරි 19 වැනිදා පෙරවරු 10.30 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *