මහජනතාවට, විදුලි බිල්පත් ගණනය කිරීමේ වෙබ් අඩවිය හරහා තම විදුලි බිලට අදාළ තොරතුරු සත්‍යාපනය කර ගැනීමට පහසුව.

මහජනතාවට දැන් https://eleccal.numbers.lk/ විදුලි බිල්පත් ගණනය කිරීමේ වෙබ් අඩවිය හරහා තම විදුලි බිලට අදාළ තොරතුරු සත්‍යාපනය කළ හැකිය.

numbers.lk වෙබ් අඩවියට අනුව ඒකක 90 ක සංශෝධිත විදුලි ගාස්තුව රු. 4,543.59 කි.

Twitter පණිවිඩයක් මගින් numbers.lk පෙන්වා දුන්නේ ඒකක 90 ක විදුලි ගාස්තු රු. 861 මාස හයකට පෙර.

ඒකක 90කින් පසු එක් අමතර ඒකකයක් භාවිතා කිරීමෙන් විදුලි බිල රු. 923.08, මුළු බිල්පත රු. 5,466.67 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *