මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවූවන්ට උපදේශන සේවා සැපයීමට ක්ෂණික දුරකතන අංකයක්

Share this Article

මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවූවන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමජිකයන්ට අවශ්‍ය උපදේශන සේවාවන් සැපයීම සඳහා අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය විසින් ක්ෂණික දුරකතන අංකයක් හදුන්වා දී තිබේ. ඒ අනුව මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල අයට 1927 අංකය ඇමතීමෙන් අඛණ්ඩ උපදේශන හා මැදිහත්වීමේ සේවා ලබාගත හැකි බව අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය දන්වා සිටියි.

මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

drugs


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.