බිල්පත් ගෙවීම් සම්බන්ධව ලංවිමෙන් දැනුම්දීමක් නිකුත් කරයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) ආරක්ෂක සම්මුතියක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දමා තිබූ අන්තර්ජාල ගෙවීම් දොරටුව යළි ආරම්භ කරන බව නිවේදනය කර ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ලංවිම ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි සුදානම් කණ්ඩායමේ (SLCERT) සහය ඇතිව ගැටළුව විසඳා ඇති බවයි.

හවුල්කාර බැංකු සමඟ දැනටමත් ක්‍රියාත්මක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිසන්ධාන යාන්ත්‍රණය මෙම සිද්ධිය හේතුවෙන් ලංවිමට සිදු වූ මූල්‍යමය පාඩුව වැළැක්වූ බව ලංවිම අනාවරණය කළේය.

අතිරේක ආරක්ෂක විධිවිධාන සහිතව පද්ධතිය නැවත ආරම්භ කර ඇති බවට සහතික වෙමින්, ලංවිම අන්තර්ජාල ගෙවීම් පද්ධතියට නැවත සම්බන්ධ වන ලෙස ලංවිම පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *