පාසල් නිවාඩුව ගැන දැනුම්දීමක්

2024 වර්ෂයේ පළමු පාසල් වාරයේ දෙවන අදියර අවසන් කිරීම හා තෙවන අදියර ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව 2024 වර්ෂයේ රජයේ පාසල් හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල පළමු පාසල් වාරයේ දෙවන අදියර ඊයේ (03) දිනයෙන් අවසන් වේ.

එමෙන්ම පළමු පාසල් වාරයේ තෙවන අදියර මැයි මස 20 වන සඳුදා දින ආරම්භ වන බවද එම නිවේදනයෙන් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *