පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමිය හැකි ක්‍රම දෙකක්, මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති හෙළි කරයි.

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා පවසන පරිදි පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමීමට හේතු විය හැක්කේ කරුණු දෙකක් පමණි.

මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා කියා සිටියේ දැන් මැතිවරණය කල් දැමිය හැක්කේ ව්‍යවස්ථානුකූලව සම්මත කරගත් පනතකින් හෝ අධිකරණ නියෝගයකින් පමණක් බවයි.

නව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවක් යටතේ වුවද පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බවත්, මැතිවරණ නීතිවලට අනුව සිදු කර ඇති වත්මන් කොමිසම ගත් තීරණය වෙනස් කිරීමට අලුතින් පත් වූ සාමාජිකයින්ට ද බලයක් නොමැති බවත් ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *