නිරෝධායන නීති ඇතුලත් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ

Share this Article

නිරෝධායනය සම්බන්ධයෙන් පනවා ඇති නීති සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් කරන ලදී.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.