නාගරිකව ඇති විය හැකි ගංවතුර ගැන අනතුරු ඇඟවීමක්

නාගරික ප්‍රදේශවල ක්ෂණිකව ඇති වියහැකි ගංවතුර තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ඒ ආශ්‍රිත ජීවත්වන ජනතාව දැඩි විමසිල්ලෙන් පසුවිය යුතු බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි ජල කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.සී සුගීෂ්වර මහතා පැවසුවේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල ක්ෂණික වැසි ඇති වීමත් සමග ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇති විය හැකි බවය.

මේ අතර පවතින වර්ෂාපතන තත්ත්වයත් සමග දිවයිනේ වාරි ජලාශවල ජල මට්ටම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවද එස්.පී.සී සුගීෂ්වර මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *