ධීවරයන්ට මුහුදු යාම සදහා උදේ 06 සිට හවස 06 දක්වා අවසර

Share this Article

දිවයින පුරා සියලුම ධීවරයන්ට මුහුදු යාමට අද උදෑසන 6.00 සිට සවස 6.00 දක්වා කාලය තුළ අවසර ලබාදී ඇතිබව ධීවර අමාත්‍යාංශය දන්වා සිටී. නාවික හමුදාව සමග සාකච්ඡා කර මෙම තීරණයට එළැඹි බවයි ධීවර අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසා සිටින්නේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.