දෙමටගොඩ දුම්රිය අනතුරකින් ගොඩනැගිල්ලකට හානි.

අඟහරුවාදා දෙමටගොඩදී රුහුණු කුමාරි දුම්රිය පීලි පැනීමෙන් ගොඩනැගිල්ලකට හානි සිදුව තිබේ.

දුම්රිය දෙමටගොඩ දුම්රිය ධාවන මඩුවේ නැවතුම් ස්ථානයෙන් ඔබ්බට ගොස් ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.

කඩාවැටීමෙන් අර්ධ වශයෙන් කඩාවැටුණු ගොඩනැගිල්ලක ගැටීමෙන් දුම්රිය නතර වූ බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *