දිවයිනට එන මගී ගුවන් යානා සඳහා පනවා ඇති තහනම අප්‍රේල් 7 තෙක් දීර්ඝ කෙරේ

Share this Article

දිවයිනට පැමිණෙන සියලුම මගී ගුවන් යානා සඳහා පනවා ඇති ගුවන් ගමන් තහනම ලබන අප්‍රේල් 07 වනදා දක්වා දීර්ඝ කිරීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

මෙම ගුවන් ගමන් තහනම මෙම මස 31 වෙනිදා අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණු අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ උද්ගතවී ඇති වර්තමාන තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය මෙම තීරණයට එළඹී ඇත.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.