තොණ්ඩමන්ගේ අමාත්‍ය ධූරය අගමැති මහින්දට

Share this Article

ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් මහතාගේ අභාවයෙන් පුරප්පාඩු වූ ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දී තිබේ. ඒ අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යලයෙදීයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.