ජාතික පුෂ්පය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට, රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව උපදෙස් ලබාදෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය ‘වතුර මානෙල් මල’ බව මහජනතාව දැනුවත් කරන ලෙස රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව (COPA) පරිසර අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දී ඇත.

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව, සහ අනෙකුත් අදාළ ආයතන මෙන්ම පුවත්පත් දැන්වීම් මගින් ද එය සිදු කරන ලෙස COPA ආයතනය පරිසර අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දී ඇත.

පරිසර අමාත්‍යාංශය මගින් පවත්වනු ලබන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්වලදී පාසල්, රාජ්‍ය සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මේ පිළිබඳව දැනුවත් කර ඇතත් එය ප්‍රමාණවත් ලෙස සිදුවී නොමැති බව කමිටුව නිරීක්ෂණය කර ඇත.

එබැවින් 2015 ජූනි මාසයේ ගත් කැබිනට් තීරණයට අනුව ජාතික පුෂ්පය මානෙල් මල බව අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන වෙත දැනුම් දීමට ප්‍රමාණවත් ප්‍රචාරයක් ලබාදීමට අමාත්‍යාංශය අපොහොසත් වී ඇති අතර එම කමිටුව ජාතික පුෂ්පය බව නිරීක්ෂණය කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ තවමත් බොහෝ අවස්ථාවල ‘නිල් මානෙල්’ ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස විතාරණ මහතා විසින් අද (20) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද නවවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ නවවැනි සභා වාරයේ පළමු වාර්තාවේ මෙම කරුණු ඇතුළත් විය.

මෙම වාර්තාවේ 2021 අගෝස්තු සිට 2021 නොවැම්බර් දක්වා කාලය තුළ රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් කැඳවන ලද රාජ්‍ය ආයතන 7ක විමර්ශන පිළිබඳ තොරතුරු සහ එක් විශේෂ විගණන වාර්තාවක් අඩංගු වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *