ජලාශ වල ජලමට්ටම් පහළ යාමත් සමග ජල විදුලි නිෂ්පාදනය 20% දක්වා පහතට

පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය නිසා අද (26) වනවිට ජල විදුලි නිෂ්පාදනය 20% දක්වා පහත වැටී තිබෙන අතර, තාප විදුලි බලාගාරවලින් ලබාගත් විදුලි ප්‍රමාණය 38% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

සමස්ත විදුලි අවශ්‍යතාව දෛනිකව ගිගාවොට් පැය හතළිස් හයක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර, එම ප්‍රමාණයෙන් 20%ක් ජල විදුලියෙන් හා 40%ක් නොරොච්චෝලේ ගල්අඟුරු බලාගාරයෙන් ලබාගැනෙයි.

02%ක් සුළං හා සූර්ය කෝෂ මගින් ලබාගන්නා අතර, 38%ක් ඩීසල් දැවිතෙල් බලාගාරවලින් ලබාගන්නා බවද විදුලිබල මණ්ඩල සඳහන් කරයි.

ජලවිදුලි නිෂ්පාදන ජලාශවල ජල මට්ටම සැලකීමේදී මාවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම 55.4%ක්, කොත්මලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම 46.1%ක්, වික්ටෝරියා ජලාශයේ ජල මට්ටම 76.7%ක්, රන්දෙනිගල ජලාශයේ ජල මට්ටම 84.4%ක්, සමනල වැව ජලාශයේ ජල මට්ටම 5.3%ක් දක්වා පහත වැටී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *