ගෝලීය වශයෙන් වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ මිලියනයකට වඩා වැඩි බව පාරිසරික යුක්තිය සඳහා වූ සංවිධාන පවසයි

ස්වභාවධර්ම සංරක්ෂණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංගමය (IUCN) විසින් වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති විශේෂයන්ගේ රතු ලැයිස්තුව මත පදනම්ව, අද ලෝකයේ ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ මිලියනයකට වඩා වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇතැයි කියනු ලබන බව පාරිසරික යුක්තිය සඳහා වූ මධ්‍යස්ථානය (CEJ) පවසයි.

ඔවුන් පැවසුවේ, රතු ලැයිස්තුවට අනුව, ලෝකයේ වනජීවී විශේෂ 8,400 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති අතර තවත් විශේෂ 30,000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වඳවීමේ තර්ජනයට හෝ අවදානමට ලක්ව ඇති බවයි.

“විශේෂයන්ගේ වාසස්ථාන සහ පරිසර පද්ධති අඛණ්ඩව අහිමි වීම පෘථිවියේ සෑම ජීවියෙකුටම තර්ජනයක් වේ.” සෑම තැනකම සිටින මිනිසුන් ආහාර, ඉන්ධන, ඖෂධ, නවාතැන් සහ ඇඳුම් පැළඳුම් වැනි ඔවුන්ගේ සියලු අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ජීවමාන සහ ජෛව විවිධත්වය පදනම් වූ සම්පත් මත රඳා පවතී.

එබැවින් මිලියන සංඛ්‍යාත ජනතාවක් ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය සහ ආර්ථික අවශ්‍යතා සඳහා මූලාශ්‍රය ලෙස ස්වභාවධර්මය මත විශ්වාසය තබති.

ශ්‍රී ලංකාව ආසන්න වශයෙන් ක්ෂීරපායී විශේෂ 123කට නිවහන වන අතර ඉන් 41ක් වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇත. වලසුන් ඇතුළු ආවේණික විශේෂ 16 න් 14 ක් වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇත. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති දියත් කිරීමේදී අහිතකර බලපෑම්, විශේෂයෙන්ම වනජීවී වාසස්ථානවලට එල්ල වන තර්ජන වැළැක්වීමට අද උත්සාහ කළ යුතුව ඇත.

වනජීවී වාසස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම අරමුණු කරගනිමින් CEJ විසින් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ නීතිමය පියවර රැසක් ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *