කොවිඩ් නිසා නැවතුණු දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක් අද සිට යළි ධාවනය ඇරඹේ

රට තුළ කොවිඩ් වෛරසය ව්‍යාපතියත් සමගම තාවකාලිකව ධාවනය නතර කර තිබූ දුම්රිය ගමන්වාර කිහිපයක් අද (12) සිට නැවත ධාවනය සදහා එක් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටියි. ඒ අනුව පහත නිවේදනයේ පරිදි එම දුම්රිය ගමන් වාර අද දිනයේ සිට නැවත ආරම්භ වනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.