කොවිඩ් එන්නත් වැඩපිළිවෙල ශක්තිමක් කිරීමට ජපන් රජයයෙන් සීතල දාම ආධාරක උපකරණ (Cold Box) 500 ක පරිත්‍යාගයක්

මෙරට කොවිඩ් එන්නත් වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් ජපන් රජයේ අධාර යටතේ එක්සත් ජාතීන්ගේ අන්තර්ජාතික ළමා අරමුදල  සම්බන්ධීකරණයෙන් රුපියල්
මිලියන 05 කට අධික වටිනාකමකින් යුත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කළ හැකි නිදහස් එන්නත් වාහක (Cold Box) (සීතල දාම ආධාරක උපකරණ) 500 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත  ප්‍රදානය කෙරිනි.

කොළඹ පිහිටි යුනිසෙෆ් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය වෙත ශ්‍රී ලංකා ජපන් තානාපති සුගියමා අකිරා මහතා විසින් මෙම පරිත්‍යාගය සංකේතාක්මකව ලබාදෙන ලදි.

මෙහි දෙවන අදියර යටතේ ඉදිරියේ දී සීතල දාම ආධාරක උපකරණ 750 ක් ලබාදීමට ද නියමිතය.

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයේ සිට ක්ෂේත්‍රයේ දී එන්නත්කරණ අවස්ථාවන් දක්වා ආරක්ෂිතව, නියමිත උෂ්ණත්වය යටතේ මෙම එන්නත් වාහක  මගින් එන්නත් රැගෙන යාම සිදු කළ හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published.