ඉඩම් අයිතිය ගැන රජය ගත් විශේෂ තීරණය

ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත යටතේ ඉඩම් අවසරපත්‍ර සහ දීමනාපත්‍ර ලාභීන්ට රජයේ ඉඩම්වල පරම අයිතිය ලබාදීමට අදාළ ‘උරුමය වැඩසටහන’ යටතේ පරම අයිතිය සහිත ප්‍රදාන පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට අදාළව සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යවරයා කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මෙලෙස ඉඩම් අවසරපත්‍ර සහ දීමනාපත්‍ර ලාභීන් අදාළ භූමිය මානව හා සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන්ට යොදවා ගැනීමේදී විවිධ ගටලුවලට මුහුණපෑමට සිදුව තිබේ.

මෙම ගැටලු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ඉඩම්වල පරම අයිතිය ගොවි ජනතාව ප්‍රමුඛ මහජනතාවට ලබාදීම සඳහා 2024 අයවැය කතාවේදී ජනාධිපති විසින් යෝජනා කළේය.

ඒ අනුව ‘උරුමය වැඩසටහන’ යටතේ 2024 වර්ෂය ඇරඹුමේ සිට එම වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කර වසර කිහපයක් තුළ සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *