ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැනුම්දීමක්.

2023 අප්‍රේල් 12 වන දින පත්වීම් ලබා ඇති පුද්ගලයින්ට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සඳහා ඉල්ලුම් කරන ලෙස ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටින්නේ එදිනම දහවල් (ප.ව. 12) ට පෙර සිය අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *