අවදානම් සහිත පුද්ගලයන් මිලියන 3.1 ක් සඳහා සුබසාධන ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පත් විවෘත වෙයි.

මිලියන 3.1 ක ප්‍රතිලාභීන් ඉලක්ක කර ගනිමින් අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයන්/පවුල් සඳහා ප්‍රතිව්‍යුහගත සුබසාධන ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන රජය විසින් දියත් කර ඇත.

අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයන්ට/පවුල්වලට ඔක්තෝබර් 15 වැනිදාට පෙර නව සුබසාධන ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන සඳහා ලියාපදිංචි විය හැක.

අයදුම්පත් සහ වැඩි විස්තර පහත වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැක – wbb.gov.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *