අධිකරණ සේවා කොමිසමෙන් දැනුම්දීමක්

සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීමේදී පවතින ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් සියලුම අධිකරණ වෙත දැනුම් දී තිබේ.

බොහෝ අධිකරණවල සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද වී ඇති බවට පැමිණිලි ලැබීඇති බව අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව පෙන්වා දී ඇත.

අදාළ කරුණු සලකා බැලූ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් සියලුම මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්,  සියලුම අධිකරණ නිළධාරීන්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ හා අභියාචනාධිකරණ රෙජිස්ටාර්වරුන් වෙත කරුණු කිහිපයක් දන්වා තිබේ.

ඒ අනුව අධිකරණවලට අදාළ එවැනි ප්‍රමාදයන් ඇත්ද යන්න පිළිබඳව පුද්ගලිකවම පරීක්ෂා කර බලා එවැනි ප්‍රමාදයන් ඇත්නම් එම ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගතයුතු බව අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊට අමතරව එවැනි ප්‍රමාදයන් ඉදිරියේදී ඇති නොවන බවට වගබලා ගැනීම සඳහා සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අධිකරණ රෙජිස්ටාර්වරයා හරහා පුද්ගලිකවම අධීක්ෂණයට ලක්කළ යුතු බව දැනුම් දී තිබේ.

සහතික පිටපතක් එය ඉල්ලුම් කළ දින සිට උපරිම වැඩ කරන දින 05 ක් ඇතුළත නිකුත් කළ යුතු බවද අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් නියම කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ අතර අධිකරණ මගින් විසඳීම වෙනත් නඩු ඇති රැඳවියන් පුනරුත්ථාපන කඳවුරු සඳහා යොමු නොකිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව සියලුම අධිකරණ වෙත දැනුම් දී තිබේ.

බන්ධනාගාර මූළස්ථානය විසින් කළ ඉල්ලීමකට අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *