අගෝස්තු මාසයේ සිට ආසන වෙන්කරවා ගැනීම සඳහා සංශෝධිත දුම්රිය ගාස්තු…

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක වන සියලුම දුම්රිය සඳහා ආසන වෙන්කරවා ගැනීමේ ගාස්තු සංශෝධනය අගෝස්තු 1 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

සංශෝධිත දුම්රිය ගාස්තුවලට පළමු පන්තියේ ආසන ප්‍රවේශපත්‍ර සඳහා වෙන් කිරීම් සහ නගරාන්තර සීඝ්‍රගාමී දුම්රිය සඳහා වෙන් නොකළ ප්‍රවේශපත්‍ර ඇතුළත් වේ.

ගාස්තු සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සලසන ලෙස කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ ස්ථානාධිපතිවරයාට ලිපියක් මගින් දැනුම් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *