අද දිවුරුම් දුන් රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු මෙන්න

රාජ්‍ය ඇමැතිවරු 35ක් හා නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු 3 දෙනෙක් අද(27) ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.
රාජ්‍ය ඇමතිවරු 35
සනත් නිශාන්ත පෙරේරා – ධීවර හා මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමති
තාරක බාලසූරිය – සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමති
විමලවීර දිසානායක – වනජීවි සම්පත් රාජ්‍ය ඇමති
ජයන්ත සමරවීර – පරිසර රාජ්‍ය ඇමති

ලොහාන් රත්වත්තේ – මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති
දිලුම් අමුණුගම – ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරන රාජ්‍ය ඇමති
කනක හේරත් – වරාය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති
ෂෙහාන් සේමසිංහ – සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්‍ය ඇමති
විදුර වික්‍රමනායක – කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
රොෂාන් රණසිංහ – මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති
ජානක වක්කුඹුර – අපනයන කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය ඇමති
විජිත බේරුගොඩ – කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති
මොහාන් ප්‍රියදර්ශණ ද සිල්වා – මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය ඇමති
අරුන්දික ප්‍රනාන්දු – සංචාරක ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති
තිලංග සුමතිපාල – තාක්ෂණික හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය ඇමති
කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති
ලසන්ත අලගියවන්න – රාජ්‍ය කළමනාකරන හා ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති

රෝහිත අබේගුණවර්ධන – බලශක්ති රාජ්‍ය ඇමති
දයාසිරි ජයසේකර – කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමති
ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත – ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය
ප්‍රියංකර ජයරත්න – දේශිය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය ඇමති
රංජිත් සියඹලාපිටිය – අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය ඇමති
සුුුුසන්ත පුංචිනිලමේ – කුඩා හා මධ්‍යපරිමාණ කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
අනුර ප්‍රයදර්ශනය යාපා – අභ්‍යන්තර වෙළඳ හා පාරිභෝගික සුභ සාධණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ – විදුලිබල රාජ්‍ය ඇමති
දුමින්ද දිසානායක – තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති

චමල් රාජපක්ෂ – ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා
එස් බී දිසානායක – ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති
ජෝන් සෙනෙවිරත්න – ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති රාජ්‍ය සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති
වාසුදේව නානායක්කාර
– ජලසම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
ගාමිණී ලොකුගේ – නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති
මහින්ද සමරසිංහ – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමති
මහින්ද යාපා අබේවර්ධන – වාරිමාර්ග, ග්‍රාමීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
සීබී රත්නායක – දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය ඇමති

නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු 03
නිමල් ලංසා – වතු යටිතල පහසුකම් නියෝජ්‍ය ඇමති
කංචන විජේසේකර – ධීවර හා ජලජ සම්පත් නියෝජ්‍ය ඇමති
ඉන්දික අනුරුද්ධ – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය ඇමති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *