27 සිට 1 දක්වා පාසල් පැවැත්වීම සම්බන්ධව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තොරතුරු යාවත්කාලීන කරයි.

කොළඹ කලාපයේ පාසල් සහ සියලුම පළාත්වල නගර පාසල් ජුනි 27 සිට ජූලි 1 දක්වා වසා තැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *