2023 දී ඖෂධ 115 ක් තත්ත්ව පරීක්ෂණ අසමත්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට අනුව 2023 වසරේ මේ දක්වා ඖෂධ 115 ක් තත්ත්ව පරීක්ෂණ අසමත් වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය පවසයි.

තත්ත්ව පරීක්ෂණවලින් අසමත් වූ ඖෂධවලින් 58ක් පමණ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර ඖෂධ 45ක් දේශීයව නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර අනෙක් ඒවා චීනය, පාකිස්තානය, ජපානය සහ බංග්ලාදේශය වැනි රටවලින් පැමිණි ඒවාය.

තත්ත්ව පරීක්‍ෂණවලින් අසමත් වී ඇති බවට හඳුනාගත් ඖෂධ අතර, සමහරක් ඉවත් කර, රඳවා තබා හෝ අත්හිටුවා ඇත.

මීට අමතරව, Flucloxacillin Cap කාණ්ඩ 35 ක් මැයි මාසයේදී ඉවත් කර ගෙන ඇති අතර, කණ්ඩායම් ගණන අනුව 2017 සිට මේ දක්වා ඉහළම අගය වාර්තා කරයි. මෙම ඖෂධය නිෂ්පාදනය කර ඇත්තේ රත්මලානේ පිහිටි රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාව විසිනි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අනුව, 2017 වසරේ සිට ගුණාත්මක භාවයෙන් අසමත් වූ රෝගීන් 600 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත. එවැනි රෝගවලින් වැඩිම සංඛ්‍යාව 96 ක් 2019 දී වාර්තා වී ඇති අතර 2022 දී ඖෂධ 86 ක් තත්ත්ව පරීක්ෂණ අසමත් වී ඇත.

ඖෂධවල ගුණාත්මක ගැටලු 2023 දී වාර්තා වූ සංකූලතා සහ මරණ කිහිපයක් සමඟ සිරස්තල බවට පත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *