2020 දී මහ බැංකුවෙන් අලුත් දෙදාහේ නෝට්ටුවක්

2020 වසරේ යෙදී ඇති ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ 70 වන සංවත්සරය සැමරීම සඳහා රුපියල් 20ක වටිනාකමින් යුත් සමරු කාසියක් සහ දැනට පවතින 11 වන මුදල් නෝට්ටු මාලාව යටතේ රුපියල් 2,000 ක නව මුදල් නෝට්ටුවක් නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවට වාර්තාවේ.

ඒ සමඟම, පවතින 11වන මුදල් නෝට්ටු මාලාවේ ආරක්ෂණ සළකුණු ද වැඩිදියුණු කෙරෙනු ඇත.

පසුගිය 06 දින එළිදක්වන ලද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ‘පෙර දැක්ම 2020‘, 2020 සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් සහ මූල්‍ය අංශ ප්‍රතිපත්ති මාලාවෙහි මේ බව සඳහන් වේ.

17 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *