2019 වසරට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍ය දර්ශකය සුළු වශයෙන් ඉහළට

ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍ය දර්ශකය (SLPI), 2019 වසරේ වාර්තා වූ 0.783 ට සාපේක්ෂව 2020 දී 0.786 දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

COVID-19 වසංගතය මධ්‍යයේ ‘ජනතාවගේ යහපැවැත්ම’ උප දර්ශකය වැඩිදියුණු වූ අතර, ‘ආර්ථික සහ ව්‍යාපාරික දේශගුණය’ සහ ‘සමාජ-ආර්ථික’ යන අංශවල අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *