20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව තෙවන වර කියවීම සම්මතයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.