සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ ද්‍රව්‍ය කිහිපයක මිල ඉහළ දැමීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි.

අභ්‍යන්තර අක්ෂි කාච, ස්ටෙන්ට්ස්, රුධිර ග්ලූකෝස් නිරීක්ෂණ පද්ධති සහ ස්පන්දන ඔක්සිමීටර ඇතුළු උපකරණ කිහිපයක් සඳහා උපරිම සිල්ලර මිල සංශෝධිත නියම කරමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *