සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ දෙසැම්බර් 16-31 – වත්මන් මාර්ගෝපදේශ දීර්ඝ කර ඇත

පවතින සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අද සිට තවත් දින 15කින් දීර්ඝ කර ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අද නිවේදනය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *