සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 21ක් ඩෙංගු අධි අවදානම් කලාප ලෙස නම් කරයි.

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 21ක් ඩෙංගු අධි අවදානම් කලාප ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

අරුණ ප්‍රවෘත්ති අංශයට අනුව අධි අවදානම් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 21න් 09ක ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක් වාර්තා වී තිබේ.

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පැවසුවේ පිළියන්දල, හාරිස්පත්තුව, උකුවෙල, බදුල්ල, කෑගල්ල සහ මාවනැල්ල අලුතින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අධි අවදානම් කලාප අතරට අයත් වන බවයි.

මේ වසරේ 43 වැනි සතිය සඳහා වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර, සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 143කි.

පසුගිය වසරේ එම කාලය තුළ වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් 7,296ට සාපේක්ෂව මේ වසරේ මේ දක්වා කොළඹින් වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 14,937 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පැවසුවේ එය ඩෙංගු රෝගීන් 7,641ක වැඩිවීමක් බවයි.

මේ වසරේ මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 62,435ක් වාර්තා වී තිබේ.

ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පැවසුවේ එය 2021 වසරට සාපේක්ෂව රෝගීන් 40,248ක වැඩිවීමක් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.