සුරා සැල් හා මස් මාංශ අලෙවිසැල් ජුනි මස 05 සහ 06 දෙදින වසා තැබේ

Share this Article

පොාසොන් උත්සවය නිමිත්තෙන් දිවයිනේ පිහිටි සියලුම සුරා සැල් ජුනි මස 05 සහ 06 දෙදින වසා තැබීමට කටයුතු කළ යුතු බව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කර සිටී.

සුපිරි වෙළදසැල්වලද මත්පැන් අලෙවිය නැවැත්වීමට පියවර ගතයුතු අතර, සතුන් මරණ ස්ථාන, රේස් බුකී, කැසිනෝ ශාලා හා සමාජ ශාලා වසා තැබීමටත්, මස්මාංශ අලෙවිසැල් වසා තැබීමටත්, සුපිරි වෙලදසැල්වල මස් මාංශ අලෙවි කිරීම නැවැත්වීමටත් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසද එමගින් දැනුම් දී තිබේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.