සැප්තැම්බර් 19 – රජයේ කාර්යාල සඳහා විශේෂ නිවාඩු ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

සැප්තැම්බර් 19 වැනි සඳුදා රාජ්‍ය ආයතන සඳහා විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

දෙවන එළිසබෙත් මහ රැජිනගේ ශෝක දිනයට සමගාමීව මෙම විශේෂ නිවාඩුව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.

එක්සත් රාජධානියේ දීර්ඝතම කාලයක් සේවය කළ රජුගේ අභාවය වෙනුවෙන් සැප්තැම්බර් 19 වන දින ශෝක දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව රජය පසුගිය සතියේ නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව සැප්තැම්බර් 19 වැනිදා සියලු රාජ්‍ය ආයතන සඳහා විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ද ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

කෙසේ වෙතත්, රාජ්‍ය ආයතනවල අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවලට බලපෑමක් නොවන පරිදි මෙම විශේෂ නිවාඩුව ලබාදෙන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *