සැප්තැම්බර් මාසයේදී සංචාරක පැමිණීම් 21% කින් පහතට…

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක පැමිණීම් අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව 2022 සැප්තැම්බර් මාසයේදී 21% කින් පහත වැටී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) වාර්තා කරයි.

SLTDA පැවසුවේ 2022 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා සංචාරක පැමිණීම් 29,802 ක් වාර්තා වී ඇති අතර එය අගෝස්තු මාසයේ 47,293 ට වඩා පහත වැටීමකි.

එළඹෙන ශීත ඍතුවේ දී ශක්තිමත් පිබිදීමක් සඳහා සංචාරක කර්මාන්තයේ බලාපොරොත්තුව සඳහා පසුබෑමක් පෙන්නුම් කරමින්, වසර සඳහා මෙතෙක් වාර්තා වූ අඩුම ගලා ඒම මෙය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *