ස්කොට්ලන්තයේ ජයග්‍රහණයත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සුපිරි හය ලකුණු සටහනේ පෙරමුණට…

ICC සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ අවසන් කණ්ඩායම් අදියරේ තරගයෙන් ස්කොට්ලන්තය ලකුණු 82කින් පරාජය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *