ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා නව නීති 9ක් හඳුන්වා දීමට නියමිතයි.

2022 අතුරු අයවැයෙන් නව නීති 09ක් හඳුන්වා දීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා යෝජනා කර ඇත.

ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ වර්ධන ක්‍රියාවලියට පහසුකම් සැලසීමට අවශ්‍ය නීති ගෙන එන බව ජනාධිපතිතුමා පැවසීය.

එමගින් කෙටි කාලයක් තුළ කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති කිරීම සඳහා සුදුසු සංශෝධන සිදු කිරීමට සහ නව නීති හඳුන්වා දීමට යෝජනා කර ඇති බව ඔහු පැවසීය.

හඳුන්වා දීමට නියමිත නව නීති පහත දැක්වේ.

ආහාර සුරක්ෂිතතා පනත
රාජ්‍ය වත්කම් කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පත
ආර්ථික ස්ථායීකරණ පනත් කෙටුම්පත
අක්වෙරළ ආර්ථික කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පත
රාජ්‍ය සේවා රැකියා පනත් කෙටුම්පත
රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පත
බදු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත් කෙටුම්පත මත ලබා දී ඇති පරිශ්‍රය සන්තකයේ තබා ගැනීම
දායක ජාතික විශ්‍රාම අරමුදල් පනත් කෙටුම්පත
විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා වූ නියෝජිතායතන පනත් කෙටුම්පත
සංශෝධනයට භාජනය විය යුතු නීති පහත දැක්වේ

ගොවිජන සංවර්ධන පනතට සංශෝධන
සුරාබදු ආඥා පනතට සංශෝධන
මුදල් පනතට සංශෝධන
විදේශ විනිමය පනතට සංශෝධන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *