ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ IMF කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි.

ආර්ථික හා මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමඟ දිගටම සාකච්ඡා කිරීම සඳහා IMF කාර්ය මණ්ඩලය අගෝස්තු 24-31 කාලය තුළ කොළඹට පැමිණීමට සැලසුම් කර ඇත. නුදුරු කාලීනව අනාගත IMF විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකම (EFF) වැඩපිළිවෙලක් පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවකට එළඹීම සඳහා ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම මෙහි අරමුණයි. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ණය තිරසාර නොවන ලෙස තක්සේරු කර ඇති බැවින්, EFF වැඩසටහනේ IMF විධායක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සඳහා ණය තිරසාර බව ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන බවට ශ්‍රී ලංකාවේ ණය හිමියන්ගේ ප්‍රමාණවත් සහතික කිරීම් අවශ්‍ය වේ. IMF කාර්ය මණ්ඩලය ද සංචාරය අතරතුර අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් සමඟ කටයුතු කරගෙන යනු ඇත. පීටර් බෲවර් මහතා සහ මසාහිරෝ නොසාකි මහතා විසින් කණ්ඩායම මෙහෙයවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.