ශ්‍රී ලංකන් ළමුන් සඳහා විශේෂ විදේශ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් දියත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ CSR Arm, SriLankan Cares විසින් විදේශයන්හි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය ළමුන් සඳහා ගුවන් ප්‍රවේශපත්‍ර සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් දියත් කර ඇත.

දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රධාන රෝහල්වල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් හරහා මෙම වැඩසටහන දියත් කළ බව ගුවන් සමාගම පවසයි.

ඒ අනුව තෝරාගත් සෑම රෝගියකුටම අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා විදේශගත වීමට ශ්‍රීලංකන් කෙයාර්ස් වෛද්‍ය ප්‍රවේශපත්‍ර යෝජනා ක්‍රමයෙන් ආධාර ලැබේ.

ශ්‍රීලංකන් කෙයාර්ස් වැඩසටහන මඟින් තෝරාගත් රෝගියාට ප්‍රතිකාර සඳහා තම දෙමාපියන් සමඟ ගමන් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *