විරුද්ධ පක්ෂ එක්වී මැතිවරණ කොමිසමට ඒකාබද්ධ ලිපියක් යොමු කරයි.

ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය මාර්තු 19 හෝ ඊට පෙර පවත්වන ලෙස ඉල්ලා ප්‍රධාන විරුද්ධ පක්ෂ (SJB, NPP, TNA, SLFP, TPA, SLMC, ACMC) මැතිවරණ කොමිසමට ඒකාබද්ධව ලිඛිතව යවා ඇත.

“දැන් SC විසින් නීතියට අනුව මැතිවරණය පැවැත්වීමට ඇති එකම බාධාව ඉවත් කර ඇති බැවින්, 2023 මාර්තු 19 හෝ ඊට පෙර [එය] පැවැත්වීම ඔබේ අත්‍යවශ්‍ය වගකීමකි. ඔබ භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගෙන් විමසීමට කිසිදු හේතුවක් අපට නොපෙනේ. නැත්නම් වෙන කවුරුහරි” යනුවෙන් සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් එවා තිබූ ලිපිය සමඟින් ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *