විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන 50ක් ස්ථාපිත කිරීමට රජය තීරණය කරයි.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන 50ක් ස්ථාපිත කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා ප්‍රකාශ කර ඇතැයි වාර්තා කරයි.

කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලය හැර වවුනියාව, කුරුණෑගල, මාතර සහ මහනුවර යන ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හතරක දැනට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කටයුතු සිදුකරන බවත් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල තවත් නව මධ්‍යස්ථාන 50ක් ස්ථාපිත කරන බවත් ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

ඕනෑම අයදුම්කරුවෙකුට මෙම කාර්යාලයට පැමිණ ඇයට හෝ ඔහුගේ ජෛවමිතික සහ ඡායාරූප ලබා දී ඔවුන්ගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ඔවුන්ගේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගත හැකිය.

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අයිතිකරුගේ ජීව දත්ත ඇතුළත් ඉලෙක්ට්‍රොනික චිපයක් සහිත විද්‍යුත් ගමන් බලපත්‍රයක් හඳුන්වා දෙන අතර එය ලොව සෑම රටකම භාවිතා කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *